Yönetmelik

Yönetmelik

 

Muğla Üniversitesinden :

Muğla Üniversitesi Araştırma, Uygulama  ve

Proje  Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Üniversite birimlerinde, Üniversite ile ulusal ve uluslararası boyutlardaki işbirliği neticesinde yapılacak projeleri ve eğitim programlarını koordine etmek üzere Muğla Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan, Muğla Üniversitesi Araştırma, Uygulama ve Proje Koordinasyon Merkezi’nin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, Muğla Üniversitesi Araştırma, Uygulama ve Proje Koordinasyon Merkezi’nin görevleri ve çalışma alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci  maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Üniversite: Muğla Üniversitesini,

             b) Rektör: Muğla Üniversitesi Rektörünü,

             c) Merkez: Muğla Üniversitesi Araştırma Uygulama ve Proje Koordinasyon Merkezi (MÜPKOM)’u,

             d) AR-GE: Araştırma - Geliştirme’yi

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Görevleri ve Çalışma Alanları

             Merkezin görevleri ve çalışma alanları

             Madde 5 — Merkezin görevleri ve çalışma alanları şunlardır:

             a) Üniversite bünyesinde mevcut araştırma laboratuvarları, araştırma-uygulama merkezleri ve benzer birimler arasındaki ilişkileri koordine etmek.

             b) AR-GE faaliyetlerinin ortak ihtiyacı olan alt yapıyı oluşturmak.

             c) Mevcut ve gelecekte karşılaşılabilecek yerel, ulusal, küresel mahiyetteki sorunlara yönelik çözüm yolları üretmek ve uygulanmasına katkıda bulunmak.

             d) Ulusal ve uluslararası eğitim programları ile ilgili olarak tüm faaliyetlerin Üniversite genelinde organizasyonunu sağlamak. 

             e) Üniversite araştırmacılarını araştırma programları hakkında bilgilendirmek, bireysel girişimlere destek vermek, araştırma ortağı bulmak, yürütülmekte olan projelere dahil olmak ve proje yönetimi konularında rehberlik ve eğitim hizmetleri sunmak.

             f) Yurt dışındaki eğitim-öğretim ve araştırma kurumlarıyla Üniversite arasındaki mevcut iş birliklerini takip etmek,  yeni iş birliklerinin yapılmasını teşvik etmek.

             g) Uluslararası organizasyonlara üyelik konularında yazışma ve prosedürleri takip etmek.

             h) Üniversitenin uluslararası tanıtımına yönelik katkıda bulunmak.

             i) Üniversite içinde uluslararası eğitim-öğretim ve araştırma projeleri ile ilgili olarak bilgi dolaşımı ve duyuruların organizasyonunu yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Personel İhtiyacı, Demirbaş Temini

 

             Merkezin yönetim organları

             Madde 6 — Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Merkez Müdürü.

             b) Merkez Yönetim Kurulu.

             c) Merkez Danışma Kurulu. 

             Merkez Müdürü

             Madde 7 — Merkez Müdürü; merkezin faaliyet alanları ile ilgili konulardaki Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona eren merkez müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez müdürüne yardımcı olmak üzere kadrolu öğretim elemanları arasından iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Merkez müdürü, görevi başında bulunmadığı zaman, müdür yardımcılarından birini vekil bırakır.

             Merkez müdürünün görevleri

             Madde 8 — Merkez müdürünün görevleri şunlardır:

             a) Merkez faaliyetlerini düzenli olarak yürütmek.

             b) Merkez Yönetim kurulu kararlarını uygulamak.

             c) Merkezin idari görevlerini yürütmek. 

             d) Merkez danışma kurullarında saptanan görüş ve önerilerden hangilerinin uygulamaya koyulduğu ve bunlardan ne gibi yararlar sağlandığı konusunda danışma kuruluna rapor sunmak.

             e) Yurt içi ve yurt dışı bilim kurumları, araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yaparak, amaca uygun projelerin gerçekleşmesini sağlamak.

             f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve merkez yönetim kurulunun görüşünü de alarak Rektörlüğe sunmak.

             Merkez yönetim kurulu

             Madde 9 — Merkez yönetim kurulu, merkez müdürü ile merkez müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından bilim dalları arasındaki denge de dikkate alınarak üç yıl süreyle seçilen toplam yedi üyeden oluşur.

             Merkez yönetim kurulu, merkez müdürünün daveti üzerine üyelerin salt çoğunluğu ile ayda en az bir defa toplanır ve oy çokluğu ile karar verir.

             Merkez müdürü ve/veya en az iki merkez yönetim kurulu üyesinin gündemi belirten yazılı başvurusu ile de iki gün içerisinde olağan üstü toplantı yapılabilir.

             Merkez yönetim kurulunun görevleri

             Madde 10 — Merkez yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Bu Yönetmeliğe ve amaca uygun olarak merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak.

             b) Gerekli yönetmelik ve yönerge değişikliklerini hazırlamak,

             c) Merkezden maddi destek talep eden proje sahiplerinin desteklenme esaslarını saptamak; bu ilkeler doğrultusunda desteklenecek projeleri belirlemek ve bunların yürütülmesini izlemek.

             d) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gurup  ve komisyonları kurmak.

             e) Merkez müdürü tarafından hazırlanacak programı  incelemek, karara bağlamak.

             f) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

             Merkez danışma kurulu

             Madde 11 — Merkez danışma kurulu, merkez yönetim kurulunun önerisi ile Üniversite öğretim elemanları arasından ve Merkezin çalışma alanıyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından seçilecek en çok otuz kişiden oluşur. Üniversite diğer araştırma ve uygulama merkez müdürleri danışma kurulunun doğal üyesidir.

             Merkez müdür yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri de bu kurula katılırlar. Merkez danışma kurulu, merkez müdürünün başkanlığında yılda en az bir defa toplanır.

             Danışma kurulunun görevleri

             Madde 12 — Merkez danışma kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerini açıklamak, yeni çalışma konuları üzerinde önerilerde bulunmak,

             b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla iş birliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine katkıda bulunmak,

             c) Üniversite dışı maddi kaynakların değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunmak,

             d) Merkezin çalışma alanındaki ilkelere uygun istişari nitelikte kararlar almak.

             Personel ihtiyacı

             Madde 13 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

             Demirbaş temini

             Madde 14 — Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar öncelikle Merkezin kullanımında olmak üzere Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yönetmelikte yer almayan hususlar

             Madde 15 — Bu Yönetmelikte yer almayan konularda genel hükümlere göre işlem yapılır.

             Yürürlük

             Madde 16 — Bu Yönetmelik  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Üniversitesi Rektörü yürütür.

Önemli Linkler

ARAŞTIRMA PLANLAMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ

FAYDALI BELGELER

Destek ve Talep
Yukarı Çık